www.sammutinpalvelusandvik.fi

Tietosuojalausunto

 

 Tietosuojaseloste

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa asiakkaillemme, minkä tyyppisiä tietoja keräämme verkkosivuiltamme, asiakkailtamme sekä muiden tahojen kautta.

Rekisterinpitäjä

Sammutinpalvelu Sandvik,
Ruuskankyläntie 241, 85660 Nivala
Y-tunnus 1262351-2

Tietosuojavastaava

Nimi; Satu Sandvik, puh. 040 5311 713
sähköposti; tapio@sammutinpalvelusandvik.fi

Rekisterin nimi

Asiakas ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään asi­akkaan tun­nistamiseen. Tilausten toimit­tamiseen ja asi­akas­suh­teen ylläpi­toon
 sekä kehit­tämiseen.

Rekisterin tietosisältö

- nimi
- organisaatio ja asema
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- organisaation osoitetiedot
- rekisteröinnin alkamisajankohta

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään yrityksiltä asiakassuhteen alkaessa ja yksittäisiltä henkilöiltä rekisteröidyltä itseltään saatujen tietojen kautta.

Tieto­jen säi­ly­ty­sai­ka

Henkilötiedot säi­lytetään niin kauan, kun niitä tarvi­taan laskutukseen  tai asi­akas­palvelun kehit­tämisek­si.

Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle

Tietyissä tilanteissa saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Osa käyttämistämme pilvipalveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Lisäksi tietoja luovutetaan tilitoimistolle.


Tietojen poistaminen

Rekisteröitynä henkilönä on oikeus tutustua tähän rekisteriin tallennettuihin omiin henkilötietoihin ja oikeus vaatia tietojen oikaisemista tai poistamista.  Henkilöllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tiedonsiirtoon.
Kaikki tähän osaan liittyvät pyynnöt ja vaatimukset on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa "tietosuojavastaava".

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot ovat SSL-suo­jattuja
Sähköiset tiedot on suo­jat­tu palo­muuril­la, käyt­täjä­tun­nuksin ja salasanoin.
Tieto­jen käyt­töoikeus on vain niil­lä rek­ister­in­pitäjän palveluk­ses­sa olevil­la henkilöil­lä, jot­ka tarvit­se­vat tieto­ja tehtävis­sään.

Tämä on voimassa oleva tietosuojaseloste. Tarkastamme ja päivitämme tämän tarpeen mukaan.

Tarkastettu 19.1.2019